İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 • Dekan
 • Dekan Yardımcısı /Akademik
 • Dekan Yardımcısı /İdari
 • Bölüm Başkanı
 • Fakülte Sekreteri
 • Dekan Sekreteri
 • Öğrenci İşleri
 • Yazı İşleri
 • Taşınır Mal Kayıt - Kontrol
 • Satın alma
 • Mali İşler
 • Bölüm Sekreterliği
 • Teknik Hizmetler
 • Güvenlik Birimi
 • Temizlik İşleri
 •  
  Dekan

  T.C.
  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
  İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

  GÖREV TANIMI FORMU

  Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
  Alt Proses Adı : İletişim Fakültesi Akademik ve İdari Birimleri
  Görevi : Dekan/Harcama Yetkilisi
  Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör
  Astları : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli
  A- SORUMLULUKLAR
  1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak
  2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
  3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
  4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
  5. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
  B- HARCAMA YETKİSİ VE YETKİLİSİ
  1. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,
  2. Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak
  3. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkilisini elinde bulundurmak
  4. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek
  C- DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR
  1. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
  2. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

   
  © 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK